NIIZH IKWEWAG


 1. Aabiding gii-ayaawag niizh ikwewag: mindimooyenh, odaanisan bezhig.
 2. Iwidi Chi-achaabaaning akeyaa gii-onjibaawag.
 3. Inashke naa mewinzha gii-aawan, mii eta go imaa sa wiigiwaaming gaa-taawaad igo.
 4. Mii dash iwapii, aabiding igo gii-awi-bagida'waawaad, giigoonyan wii-amwaawaad.
 5. Mii dash gaa-zhi-maajaawaad, eni-onaagoshininig, gii-wi-inasaawaad iniw odasabiimiwaan.
 6. Eni-gigizhebaawagadinig dash igo, chi-gigizheb, gii-maajaawag gii-pooziwaad ojiimaaniwaang.
 7. Shke naa, wiigwaasijiimaan ogii-ayaanaawaa gii-aabajitoowaad imaa niibininig.
 8. Megwaa dash igo bimishkaawaad, ogii-waabamaawaan waawaashkeshiwan bimaadagaanid, chi-ayaaben ingwana!
 9. A'aw dash igo oshkiniigikwe gii-ikido: " Haaw Maam, daga nisaadaa."
 10. " Haaw," ikido a'aw mindimooyenh.
 11. Mii sa go baabige go gii-ni-maadakwazhiwewaad chi-enigok gii-pimishkaawaad.
 12. Mii sa go gaawiin igo waasa imaa gii-ni-adimaawaad iniw chi-ayaaben.
 13. Mii dash apii aw mindimooyenh gaa-zhi-debibinaad imaa odeshkaning gii-kondaabiiginaad imaa megwaa go bimishkaawaad.
 14. Shke naa, gii-kichi-dimiimagad imaa naana'idaa.
 15. Mii sa wa'aw waawaashkeshi imaa gaa-tanaabaawed gii-kibwanaabaawed.
 16. Mii sa yo'ow weweni gii-maajiinaawaad igo, gii-agwaashimaawaad gii-izhiwinaawaad iwidi endaawaad igo.
 17. Mii dash igo imaa gakina ingiw anishinaabeg gii-amwaawaad iniw waawaashkeshiwan.
 18. Yo'ow isa waawaashkeshiwiwiiyaas chi-weweni ogii-ayaanaawaa gomaa go minik.
 19. Mii sa go geget i'iw sa akeyaa gaa-izhichigewaad ingiw niizh ikwewag.
 20. Geget igo ingiw anishinaabekweg gii-mino-bimaadiziwag sa go. Mii iw.